5. Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

5.1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse.
5.2. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama taganemisavalduse
5.3 Taganemisavalduses tuleb esitada järgmine teave:
5.3.1. tellimuse või arve number;
5.3.2. kauba kättesaamise kuupäev;
5.3.3. ostja nimi;
5.3.4. tagastatava kauba täpne nimetus;
5.3.5. soovi korral kauba tagastamise põhjus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei ole ostja kohustatud kirjeldama kauba tagastamise põhjust, kuid MAYBEBABY hindab ostjate tagasisidet, mis võimaldab meil parandada kaupade ja teenuste kvaliteeti.
5.4. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud kauba tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.
5.5. Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab MAYBEBABY ostjale kõik ostjalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb MAYBEBABY pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil MAYBEBABY sai teada ostja otsusest kaubad tagastada. Kui ostja tagastab kaubad osaliselt, siis toimub kättetoimetamiskulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale tellimusest.
5.6. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.
5.7. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Ostja peab tutvuma kaupadega ettevaatlikult, avama pakendit seda kahjustama, mitte eemaldama silte/kaitsekilesid jms. Ostja vastutab kaupade tagastamisel väärtuse vähenemise eest.
5.8. Tagastatud kaup ja selle juurde kuuluvad dokumendid (kasutusjuhend, garantiitingimused jms) peavad olema puudusteta, täiskomplektsed, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav kaup, kauba juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või kauba pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab ostja, on MAYBEBABY’l õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab MAYBEBABY ostjale tasaarvestamise avalduse tellimuse vormistamisel esitatud e-posti aadressile.
5.9. Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida kasutas ostja makse tegemisel, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
5.10. MAYBEBABY võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on taganemisavalduses nimetatud kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et kaup on tagasi saadetud.
5.12. Ostjal pole õigust tagastada:
5.12.1. kaupu, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
5.12.2. tellitud ja juba osutatud teenust;
5.12.3. kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt ostja soovidele;
5.12.4. kaupu, mida oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
5.12.5. kaupu, mis riknevad või vananevad kiiresti.

 

8. Nõuetele mittevastavate kaupade tagastamine

8.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine. MAYBEBABY vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest kui mittevastavus oli olemas kauba ostjale üleandmise hetkel.
8.2. MAYBEBABY ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu. MAYBEBABY ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.
8.3. Puudustega kauba korral on ostjal õigus nõuda puudusega kauba parandamist või asendamist. Kui MAYBEBABY ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub mõistliku aja jooksul, siis on ostjal õigus nõuda ostuhinna tagastamist.
8.4. Kui ostja nõuab asja parandamist ja MAYBEBABY ei tee seda mõistliku aja jooksul, siis ei või ostja asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda MAYBEBABY’lt selleks tehtud kulutuste hüvitamist.
8.5. Ostja peab teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest MAYBEBABY’le kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
8.6. Küsimuste, probleemide või kaebuste korral võtke palun ühendust MAYBEBABY klienditeenindusega telefonil 56181099, e-posti aadressil info@maybebaby.ee.
8.7. Pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest. MAYBEBABY kahju hüvitamise vastutus on piiratud summaga, mis on võrdne kauba ostuhinnaga, mille tõttu tekkis ostjale kahju.
9.2. Ostja ja MAYBEBABY vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui MAYBEBABY on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või ostja ei ole nõus MAYBEBABY pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või kohtule. Täpsemat infot vaidluste lahendamise kohta leiate: www.komisjon.ee.
9.3. Lisaks eeltoodule on ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades ostjal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.